Turning an idea into a business

درباره ما

سریرلند، برای ما شرکتی خلاق و مغزافزاری است، كه با فراهم آوردن بستر مناسب جهت همکاری با اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی به دنبال حمایت از ایده‌های نوآورانه در راستای اتصال بازار و زیرساخت‌های موجود در شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و استارتاپ‌ها جهت ایجاد زتجیره‌های جدید ارزش می‌باشد. سریرلند به عنوان بازوی نوآوری شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پل ارتباطی استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و نوآور با هلدینگ‌های هشت‌گانه غدیر می‌باشد.

سرمایه گذاران

با توجه به نقش سریر به عنوان بازوی نوآوری شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شبکه‌ای گسترده و متنوع شامل هلدینگ‌های هشت‌گانه غدیر حامیان مالی و سرمایه‌گذاران استارتاپ‌های منتخب سریر هستند. همچنین به منظور حمایت از ایده‌های استارتاپی و نوآور، شرکت اندیشه ایرانیان به عنوان شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، جهت بررسی و اعطای اولویت سرمایه‌گذاری به استارتاپ‌های خروجی دوره شتابدهی سریر در فرآیند جذب و داوری آنها حضور موثر دارد

همکاران شبکه ارتباطی

سریرلند، برای ما شرکتی خلاق و مغزافزاری است، كه با فراهم آوردن بستر مناسب جهت همکاری با اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی به دنبال حمایت از ایده‌های نوآورانه در راستای اتصال بازار و زیرساخت‌های موجود در شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و استارتاپ‌ها جهت ایجاد زتجیره‌های جدید ارزش می‌باشد. سریرلند به عنوان بازوی نوآوری شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پل ارتباطی استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و نوآور با هلدینگ‌های هشت‌گانه غدیر می‌باشد.

سازمان ها

نظر به ارتباطات سازمانی بین سریر و بیش از 100 شرکت‌‌تابعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، گروهی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در شبکه ارتباطی سریر آماده ارائه مدل‌های همکاری برد-برد با استارتاپ‌های مستقر یا معرفی شده از جانب سریر می‌باشند.

اطلاعات بیشتر

منتورها

با توجه به اهمیت مشاوره تخصصی در امور استارتاپی به تیم‌های مستقر در سریر، شبکه‌ای از افراد خبره و متخصص در حوزه‌های متنوع آماده انتقال دانش و تجربیات به تیم‌ها در مراحل تبدیل ایده به محصول یا رشد هستند.

اطلاعات بیشتر

اولویت های سریر

ICT
گیم
بیمه
بلاک چین
خدمات بازنشستگان
سلامت
فین تک
IT