همکاران سازمانی

سازمان ها

سریرلند، شرکتی خلاق و مغزافزاری است، كه با فراهم آوردن بستر مناسب جهت همکاری با اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی به دنبال حمایت از ایده‌های نوآورانه در راستای اتصال بازار و زیرساخت‌های موجود در شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و استارتاپ‌ها جهت ایجاد زتجیره‌های جدید ارزش می‌باشد. سریرلند به عنوان بازوی نوآوری شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پل ارتباطی استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و نوآور با هلدینگ‌های هشت‌گانه غدیر می‌باشد.

گروه های سرمایه گذاری