ترکیبی منحصر بفرد از کارشناسان ، مدیران و شرکتهای بین المللی حوزه نوآوری.

منتورها افراد با تجربه، توانمند و خبره ای هستند که از طریق اشتراک دانش و تجربه ی خود با کسب و کارهای نوپا، مسیر رشد و پیشرفت آن ها را هموار ساخته و آن ها را در دستیابی به اهداف خود، یاری می دهند.

شتابدهنده ی سریر، شبکه ای از منتورهای مجرب، متخصص و حرفه ای را برای استارتاپ های پذیرفته شده فراهم می کند.

منتورها

حسام وهیب

حسام وهیب

توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

مهدی نیازی منش

مهدی نیازی منش

علی اکبر فرجادیان

علی اکبر فرجادیان

null

مسیح مقدم

null

توحید ارسطو

null

علی امیری

null

کیارش عباس زاده