ثبت نام برای فضای کاری اشتراکی

سرزمین استارتاپ های سریر، به عنوان اولین خدمت خود از خدمات سه گانه سرویس دهی به تیم‌های استارتاپی، با فراهم کردن فضای اشتراکی مناسب برای کار کردن تیم ها در کنار هم، سعی در ایجاد اکوسیستمی پویا و مفید برای جامعه استارتاپی ایران دارد.