در دنیای پرتحول امروز، نوآوری شاید به مهمترین شایستگی شرکت ها و شرط بقا و ضامن شکوفایی آنها تبدیل شده است که منجر شده است تا برای حفظ رقابت پذیری در فضای امروز کسب و کار، تا حد امکان از زمان، هزینه و ریسک نوآوری بکاهند.

در این راستا، شتابدهنده سریر به ارائه خدمات نوآوری جهت بهره گیری هوشمندانه و نظام مند از ظرفیت های برون سازمانی و همکاری میان کسب و کارهای نوپا، شرکت های دانش بنیان با سازمان های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر از طریق برگزاری رویدادهای وارونه (Reverse Pitch) می پردازد.

رویداد های برگزار شده